تلفن  77732778
نمابر 77724191
ایمیل  hiwaelectronic@yahoo.com